РЕЗУЛТАТИ НАГРАДНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА УРБАНОГ ЏЕПА У МАКЕНЗИЈЕВОЈ УЛИЦИ

Решењем Већа Градске општине Врачар бр. 96-79/2019-VIII/2 од 5. децембра 2019. године, расписан је студентски конкурс, у сарадњи са Катедром за планирање и пројектовање у пејзажној архитектури Шумарског факултета Универзитета у Београду, за израду идејног решења уређења простора урбаног џепа у ул. Макензијева 81, Врачар, односно у оквиру платоа бивше летње баште некадашњег ресторана “Орач“.

На расписани конкурс општине Врачар за уређење урбаног џепа у Макензијевој 81 приспела су 22 рада. Комисија је оцењивала радове према критеријумима из расписа конкурса (http://www.sfb.bg.ac.rs/nagradni-konkurs-za-studente-pejzazne-arhitekture/) и одлучила да награди четири рада, односно да додели прву и другу награду, а да трећу награду поделе два рада.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ИЗБОРУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА УРБАНОГ ЏЕПА У МАКЕНЗИЈЕВОЈ УЛИЦИ

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

О ИЗБОРУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА на наградном конкурсу за уређење простора урбаног џепа испред зграде у Макензијевој бр. 81, Врачар

Решењем Већа Градске општине Врачар бр. 96-79/2019-VIIl/2 од 5. децембра 2019. године, расписан је студентски конкурс, у сарадњи са Катедром за планирање и пројектовање у пејзажној архитектури Шумарског факултета Универзитета у Београду, за израду идејног решења уређења простора урбаног џепа у ул. Макензијева 81, Врачар, односно у оквиру платоа бивше летње баште некадашњег ресторана ”Орач”. Уједно је истим решењем образована комисија за избор радова за награде, у саставу:

  1. Михаило Групковић, ГО Врачар (преДсеДник комисије)
  2. др Невена Васшъевић, Шумарски факултет (члан)

З. мр Драган Вујичић, Шумарски факултет (члан)

На расписани конкурс општине Врачар за уређење урбаног џепа у Макензијевој 81 приспела су 22 рада. Комисија је оцењивала радове према критеријумима из расписа конкурса (http:(/www.sfb.bg.ac.rs/nagradni-konkurs-za-studente-pejzazne-arhitekture/) и одлучила да награди четири рада, односно да додели прву и другу награду, а да трећу награду поделе два рада.

ПРВА НАГРАДА

Прва награда додељује се раду под шифром YGROTOP0122, за решење под називом ”RIVER BORN” . Аутори су студенти: Наталија Митивојевић и Ружица Мићић.

Рад ”RIVER BORN” је као идејни извор за решење имао историју и некадашњу природу Врачара. Решење представља реминисценцију на Чубурски поток који је некада постојао у овом делу града. Такође, решење подсећа да су ови делови Врачара некада били обрасли вегетацијом влажних станишта. Благом изменом постојећег поплочавања коришћењем плавих плоча стварају се асоцијације на водоток, а коришћењем биљака у виду различитих трава и трски се дочарава атмосфера барског биотопа.

У функционалном смислу, очувана је проточност простора, обезбеђено је задржавање пролазника на новопредвиђеним местима за седење, простор је коришћењем интересантних паравана и пузавица делимично заштићен од негативних утицаја улице и унапређена је привлачност простора.

Обликовањем је унапређена атрактивност простора, нарочито коришћењем различитих врста биљака, које су веома разноврсне али чине логичну амбијенталну целину. Дрвени паравани и дрвене конструкције су обликовани неуобичајено тако да могу бити визуелно обележје простора.

Аутори су прецизно премерили постојеће поплочавање и тачним уклапањем нових плоча на место постојећих понудили реално изводљиво решење. Симболичко представљање воде коришћењем плавих плоча није скупо и одрживо је, а предвиђене биљке нису превише захтевне.

                     К.2.О1-5                                                                                                                                                                1

У погледу изводљивости и одрживости, као и у идејном, функционалном и обликовном смислу овај рад је најкомплетнији од свих радова приспелих на конкурс.

ДРУГА НАГРАДА

Друга награда се додељује раду под шифром MrSim095. Аугори су студенти Јелена Мштиша и Никола Дебељак.

Рад носи назив ”Уједињење”.

Врачар је најгушће насељена београдска општина, па је то инспирисало ауторе да симболички прикажу потребу уједињења природе и урбаног ткива, где природу треба вратити и у град. Зелене линије покривача тла у поплочавању представљају елементе природе као и дрвене клупе, насупрот бетонским клупама и плочама које симболизују преизграђену урбану средину.

Простор је задржао транзитни карактер, али је унапређен могућношћу да се пролазници задрже извесно време.

У обликовном смислу, решење је једноставно, али поседује динамику зелених линија и црвених детаља чиме се разбија сивило поплочавања. Интересантан детаљ који доприноси динамици чине и црвени носачи осветљења у спољним жардињерама.

У пројекту је јасно приказана делимична замена постојећих плоча, решење је реално изводљиво, није захтевно и не очекује се да може бити скупо.

Због позитивне поруке, изводљивости, једноставности и динамике решења рад завређује награду.

ТРЕЋА НАГРАДА

Трећу награду равноправно деле два рада, радови под шифрама 16090109NIO и ЛУГОСИ.

Аутори рада под шифром 16090109NIO су Олга Митовановић и Невена Мирковић.

Рад носи назив ”Чубурске приче” са идејом да подсети на прошлост и познате људе који су живели на Чубури. То се постиже информационим таблама које саопштавају различите приче. Поред тога, основни квалитет решења је у једноставном, али динамичном обликовању. Постојећа стерилна геометрија је разбијена коришћењем неправилних изломљених облика. Креиран је отворен проточан простор у средишњем делу, а ободне степенасте жардињере и зеленило обезбеђују ушушканост, комфор и интиму за оне који се привремено задржавају унутар платоа. Једина мањкавост предложеног решења је потреба да се у реализацији замени комплетан плочник што се одражава на цену реализације.

Рад који је добио равноправну трећу награду носи шифру ЛУГОСИ.

Ауторка је Анђелија Бојановић .

Рад под називом ”Кафана за врапце” асоцира на две теме. Једна тема је еколошка и бави се повратком врабаца у урбану средину. Врапци су у великој мери урбане птице и симбол су Београда. Друга тема је друштвена и асоцира на кафану као друштвени феномен некадашњег Врачара. Старе кафане се повлаче пред модерним временом, као и врапци. Урбани џеп је уређен са идејом да се створе услови за боравак врабаца, као и за боравак људи. Простор је зеленилом изолован од улица, а зеленило има ниже спратове (шибље) што одговара птицама. Могућност функционисања и одрживост замишљене идеје је неизвесна, али су поруке рада врло позитивне. Осим детаља који подржавају присутност птица, обликовање читавог просгора је савремено, атрактивно и функционално, што је додатни разлог за награђивање овог рада.

Комисија је наградила радове који су у целини најкомплетнији и који су реално изводљиви. Остали радови су оправдали расписивање конкурса, сва решења су задовољила аспект функционалности, а разлике су у идејном, обликовном и техничком аспекту. Неколико радова се истакло по интересантним решењима детаља.

К.2.01-5

Врачарски гласник

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *